Thursday, 14 July 2011

Daulat Kebawah Duli Tuan Patik


Menjunjung Kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan & Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam (Sultan ke 29) Selamat Hari Keputeraan ke 65 Tahun - Julai 15, 2011

negara zikir.. tanah air ku.. brunei darussalam

bendera ku..

best man on the wheel..


kecemerlangan famili..

generasi muda ceria

"Negara Brunei Darussalam dengan izin serta limpah kurnia Allah Subhanahu Wata'ala untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah negara Melayu Islam Beraja yang merdeka, berdaulat dan demokratik bersendikan kepada ajaran-ajaran agama Islam menurut Ahli Sunnah Waljamaah..."

santai bro..

kehidupan..

Allahum Soli Ala Saydina Muhammad wa Ala Alli Muhammad

silaturrahmi..

gembira.. erti sahabat

Daulat Kebawah Duli Tuan Patik

credits: the brunei times/ flickr/ various info

No comments:

Post a Comment